Creació i interpretació de polirítmies amb diversos objectes.

Distribuïts per grups (quatre grups per aula), els alumnes elaboren polirítmies senzilles, mitjançant musicogrames de símbols que ells mateixos s’inventen. Aquestes «partitures de símbols» es tradueixen a cèl·lules rítmiques amb figuració musical real, amb l’ajuda del professor i els companys músics.
Cada grup ha d’elaborar la seua poliritmia a quatre veus.

Acabada aquesta primera fase, els grups hauran d’aprendre totes les polirítmies de classe, exercint de professors entre ells.

Quan el total de la classe ja ha après tots els ritmes, els i les alumnes trien objectes i contextualitzen aquests ritmes: objectes esportius, d’oficina, de platja, de plàstic, de metall, de cuina ……… ..
Cada classe interpretarà la seua peça rítmica amb un tipus d’objectes diferent.